Kraków, dnia ........................................................

Wierzyciel :

Nazwisko imię (nazwa)...............................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Prawo Pracy

Właściwy Urząd Skarbowy................................................................................................

NIP - ........................................ Pesel ......................................Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49ADziałając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu ....................................................................

..................................................................................................................................................

z dnia ..........................................., sygn. akt .........................................,

wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi:

Nazwisko i imię (nazwa) - ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres: Kraków, ul.....................................................................................................................

Numer PESEL _ /_ / _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _ /

Numer dowodu osobistego ­_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/

REGON _ / _/ _/ _ / _ / _ / _ / _/ _/

NIP _/ _/ _/ - _/ _/ - _/ _/ - _/ _/ _/

Telefon: ......................................................................................................................................

Proszę o wyegzekwowanie od w/w dłużnika następujących kwot:

Należność główna ........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Odsetki..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Koszty sądowe .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Koszty zastępstwa adwokackiego (w post.egz.).........................\....................................................

Egzekucję proszę skierować do: wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego,

wierzytelności, ruchomości, nieruchomości dłużnika.

A) Dłużnik jest zatrudniony w .......................................................................................................

.....................................................................................................................................................B) Prowadzi działalność gospodarczą.............................................................................................

.....................................................................................................................................................


C) Posiada konto bankowe w.......................................................................................................

....................................................................................................................................................


D) Pobiera świadczenia emerytalno-rentowe w............................................................................E) Jest właścicielem następujących ruchomości (samochody, sprzęty, urządzenia, papiery wartościowe

itp.).............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................F) Posiada wierzytelność względem .........................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
G) Posiada akcje lub udziały w następujących spółkach ..........................................................
....

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
H) Jest właścicielem następującej nieruchomości .............................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................

(czytelny podpis)