WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Kraków, dnia ..........................................................r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy MarcinGodyń

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49ADane wierzyciela:

Nazwisko i imię: ........................................................Telefon................................................

Dokładny adres: ......................................................................................................................

. ...................................................................................................................

konto bankowe: ...................................................................................................................

Dane dłużnika:

Nazwisko: ............................................................................................................................

Imię: ........................................................................................................................................

(ulica /aleja /plac ): ........................................................................nr................................

miejscowość: ...............................................................................kod:.............................

data.ur: ....................................... PESEL:......................................................

imię ojca:........................................... NIP:..............................................................

Wnoszę o przeprowadzenie przez komornika egzekucji należności alimentacyjnych w oparciu o załączony tytuł wykonawczy Sądu ...........................w......................................................

sygnatura akt ........................................................... z dnia ........./ ........../ ....................... r

Dłużnik na dzień ........./ ........../ ...................... r zalega kwotę ......................................... zł

( jest to zaległość za okres od ........./ ........../ ................ r. do ........./ ........../ ................ r )

oraz ratę bieżącą w wysokości ..................... zł miesięcznie od dnia ........./ ........../ ............ r Jednocześnie proszę o wyegzekwowanie od dłużnika ................................................................

Dane alimentowanych dzieci:

1.).............................................data ur. ....../......../ ......................r alimenty po ..................... zł

2.).............................................data ur. ....../......../ ......................r alimenty po ..................... zł

3.).............................................data ur. ....../......../ ......................r alimenty po ..................... zł

4.).............................................data ur. ....../......../ ......................r alimenty po ..................... zł

5.).............................................data ur. ....../......../ ......................r alimenty po ..................... zł

.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o

przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.


Egzekucję proszę skierować do: wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności,

ruchomości, nieruchomości dłużnika.

A) Dłużnik jest zatrudniony w .....................................................................................................

...................................................................................................................................................


B) Prowadzi działalność gospodarczą...........................................................................................

.......................................................................................................................................................


C) Posiada konto bankowe w.......................................................................................................

.....................................................................................................................................................


D) Pobiera świadczenia emerytalno-rentowe w............................................................................


E) Jest właścicielem następujących ruchomości (samochody, sprzęty, urządzenia, papiery wartościowe

itp.).................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


F) Posiada wierzytelność względem ..........................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................G) Posiada akcje lub udziały w następujących spółkach .....................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................H) Jest właścicielem następującej nieruchomości ............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................

(czytelny podpis)