Nieruchomości – 2011.03.02 - 010 Licytacja Nieruchomości przy ul. Konecznego w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl, e-mail: krakow12@komornik.pl

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: XII KM 603/08, 1500/08, 2116/08, 939/09, 1721/09, 1471/10, 2365/10, 3143/10, 3142a/10, 5516/10

Kraków, dnia 2011-02-23


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 maja 2011 roku o godz. 14:30 Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie w sali D-123, ul. Przy Rondzie 7, o godzinie 14:30 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


- lokalu mieszkalnego nr 62, położonego w budynku nr 6 przy ul. Konecznego w Krakowie, o powierzchni 110,90 m2, dwupoziomowego. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00266932/9.

Suma oszacowana wynosi 761 900,00 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

571 425,00 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć zł).

Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 484/5, objętej Kw 245350 oraz we współwłasności budynku, z którego lokal został wydzielony w 1109/127470 częściach.


- lokalu niemieszkalnego - garażu nr 19 w budynku nr 6 przy ul. Konecznego w Krakowie o powierzchni 16,10 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00279590/3.

Suma oszacowana wynosi 35 300,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

26 475,00 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł).

Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 484/5 objętej Kw 245350 oraz we współwłasności budynku, z którego lokal został wydzielony w 161/127470 częściach.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godzinie 12:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń