Nieruchomości – 2011.03.04 - 020 Licytacja Nieruchomości przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl, e-mail: krakow12@komornik.pl

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: XII KM 782/09

Kraków, dnia 2011-02-28

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 kwietnia 2011 roku o godz 8:30 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości stanowiacej działkę nr 458/21 obręb 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza, o powierzchni 0,4565 ha, położonej przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1P/00198740/8.


Suma oszacowana wynosi

- 6 469 673,00 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł)


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

- 4 852 254,75 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery 75/100 zł)


Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 54, poz 535 z pózn. zm).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (tj. 795 770,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomść można oglądać w dniu 29 marca 2011 roku o godzinie 9:00 (zbiórka uczestników obok posesji przy ul. Radzikowskiego 117) zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń