Nieruchomości – 2011.03.30 - 030 Licytacja Nieruchomości położonej w rejonie ul. Stelmachów w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl, e-mail: krakow12@komornik.pl

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546


Kraków, dnia 2011-03-28

sygn akt XII KM 1074/09, 1650/09, 2160/09, 2258/09, 2342/09, 2802/09, 2977/09, 141/10, 153/10, 338/10, 4599/10, 1189/11, 1191/11, 1658/11


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 maja 2011 roku o godz. 11:50 w sali D-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonych jako:

I.- niezabudowane działki nr 818 o powierzchni 0,3655 ha, nr 1057 o powierzchni 0,0072 ha oraz nr 1200 o powierzchni 0,2714 ha, obręb 33 Kraków Krowodrza, położone w rejonie ulicy Stelmachów w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00159372/2.

Suma oszacowana wynosi 872 000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

581 334 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł).


II - niezabudowana działka nr 1201, o powierzchni 0,2702 ha obręb 33 Kraków Krowodrza, położona w Krakowie w rejonie ul. Stelmachów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1P/00356884/5.

Suma oszacowana wynosi 798 000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

532 000 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 26 kwietnia 2011 roku o godzinie 9:00 (zbiórka zainteresowanych obok kościoła przy ul. Stelmachów/Piaskowej) zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń