Nieruchomości – 2011.03.30 - 040 Licytacja Nieruchomości położonej w miejscowości Garliczka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl, e-mail: krakow12@komornik.pl

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: XII KM 561/10

Kraków, dnia 2011-03-30

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMO B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 czerwca 2011 roku o godz. 10:00 w sali D-117 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 101/3, położonej w miejscowości Garliczka, gmina Zielonki, o powierzchni 0,5381 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00369595/6.


Suma oszacowana nieruchomości

wynosi 285 200,00 zł zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście zł)

Cena wywołania nieruchomości powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

190 134 ,00 zł zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 16 maja 2011 roku o godzinie 12:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń