Nieruchomości – 2011.06.14 - 040 Licytacja Nieruchomości przy ul. Rydla 9m24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria

Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl, e-mail: krakow12@komornik.pl

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: XII KM 154/10

Kraków, dnia 2011-06-13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 lipca 2011 o godz. 14:45 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 w sali D-143 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Rydla 9/24, złożony z dwóch pokoi z kuchnią, przedpokoju, łazienki z WC o łącznej powierzchni 53,52 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/0078035/5.

Właściciel lokalu jest współużytkownikiem wieczystym działki objętej kw 77442 i współwłaścicielem znajdujących się na tej działce wszelkich części domu z innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w osiemdziesięciu czterech tysięcznych 84/1000 części.

Suma oszacowana nieruchomości wynosi

- 407 340 zł (czterysta siedem tysięcy trzysta czterdzieści zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

- 271 560 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w dniu 6 lipca 2011 o godzinie 13:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń