Nieruchomości – 2011.10.05 - 090 Licytacja Nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: XII KM 1391X/05, 1886/11

Kraków, dnia 2011-10-05

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 grudnia 2011 roku o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy przy ul. Przy Rondzie 7 w sali D-142 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 106, położonego w Krakowie przy ul. Stachiewicza 40A o powierzchni użytkowej 19,9 m2 (1 pokój + przedpokój z wnęką kuchenną + łazienka z WC), znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 12.


Suma oszacowania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi

128 400,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.

96 300,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Lokal można oglądać w dniu 18 listopada 2011 roku o godzinie 13:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń