Nieruchomości – 2013.08.26 - 014 Działka w Karniowicach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 3155/12

Kraków, dnia 2013-08-26

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMO B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu 30 września 2013 roku o godz. 12:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Cystersów 13a/1 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości położonej w miejscowości Karniowice w gminie Zabierzów, oznaczonej jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,1908 ha, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00020035/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.


Suma oszacowana wynosi

- 80 600,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset )

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

- 60 450,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (tj. 8060,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 23 września 2013 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń