Nieruchomości – 2013.09.08 - 026 Mieszkanie przy ul. Królewskiej 58 w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 3073/11, 3323/11, 4156/11, 320/12, 601/12, 614/12, 734/12, 1497/12, 2133/12, 4184/12, 754/13

Kraków, dnia 2013-09-05

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29 października 2013 roku o godz. 14:45 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 10 w budynku nr 58, położonym przy ul. Królewskiej w Krakowie o powierzchni 91,37 m2, objętej jest księgą wieczystą KR1P/00188665/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie. Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności budynku, z którego lokal został wydzielony oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki objętej Kw. 75381 w 25/1000 częściach.


Suma oszacowana nieruchomości wynosi

665 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł ).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

443 334,00 zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17 października 2013 o godz. 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń