Nieruchomości – 2013.10.03 - 029 Mieszkanie przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM S 358/09 KM 4489/11, 514/12, 4187/12, 2160/13

Kraków, dnia 2013-10-03

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie w sali E-320 ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 135, położony w budynku nr 7 przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, o powierzchni 53,14 m2, składający się z trzech pokoi, jasnej kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KR1P/00282650/6, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie. Z własnością lokalu związany jest udzial w użytkowaniu wieczystym działki nr 187, objętej księga wieczystą Kw. 72606 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 7/1000 częściach.


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

- 294 083,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota

- 196 056,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 10:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń