Nieruchomości – 2013.10.11 - 014 Dom i działka w Łazach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 1012/12, 2387/12, 2564/12

Kraków, dnia 2013-10-11

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 listopada 2013 o godz. 14:30 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Łazy, gmina Jerzmanowice Przeginia, oznaczonej jako działka nr 8/1, o powierzchni 1,3998 ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą nr KR2P/00018825/0, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 59
o powierzchni 162,10 m
2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, rolniczymi murowanymi.

Synowiec Tomasz

32-048 Łazy 59

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

- 325 000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

- 216 667, 00 zł (dwieście szesnaście tysięcy szaśćset sześćdziesiąt siedemzł ).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu
o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu
12 listopada 2013 roku o godzinie 10:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń