Nieruchomości – 2013.10.11 - 015 Działki Przybysławice k. Zielonek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 1533/09, 1548/09, 1089/12, 816/13

Kraków, dnia 2013-10-11

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMO B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 listopada 2013 roku o godz. 14:40 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Przybysławice, gmina Zielonki


- oznaczonych jako działki nr 24/3 oraz nr 25/3 o łącznej powierzchni 83a 59 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00075017/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234 100 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

156 067,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem zł).


- oznaczonej jako działka nr 25/4 o powierzchni 19a08m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00131273/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234 700 zł (dwieście trzydzieści cztery siedemset zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

156 467,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 12 listopada 2013 o godzinie 12:00 zaś akta sprawy (elaborat szacunkowy nieruchomości) znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń