Nieruchomości – 2017.10.05 - 0074 Działki w Bibicach gm. Zielonki ( 05-12-2017 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2741/15, 4063/15, 655/16, 723/16, 761/16, 762/16, 1559/16, 1934/16, 2111/16, 2182/16, 1673/17

Kraków, dnia 2017-10-05

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMO B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


- nieruchomości oznaczonej jako działka nr 581/11 o pow. 0,0445 ha, położonej w miejscowości Bibice, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00016998/2, znajdującej się wg opisu i oszacowania w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN


- nieruchomości oznaczonej jako działki nr 581/4 o pow. 0,0726 ha, nr 581/5, o pow. 0,0694 ha, nr 581/6, o pow. 0,0693 ha 581/7, o pow. 0,0692 ha położonej w miejscowości Bibice, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00465065/5, znajdującej się wg opisu i oszacowania w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN


- nieruchomości oznaczonej jako działki nr 581/8, o pow. 0,0691 ha, nr 581/9 o pow. 0,0661 ha, nr 581/10 o pow.0,3349 ha, położonej w miejscowości Bibice, gm. Zielonki dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00465067/9. Działki nr 581/8, nr 581/9 znajdują się wg opisu i oszacowania w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN natomiast działka nr 581/10 znajduje się w ternie gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach sadach o symbolu R oraz w obszarze terenów zieleni nieurządzonej o symbolu ZO, wschodni skraj działki usytuowany jest w terenie dróg wewnętrznych o symbolu KDW.


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

650 989,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

488 241,75 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden 75/100 zł).


Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 z późn. zm).Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (tj. 80 071,65 zł), najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 28 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf