Nieruchomości – 2017.10.22 - 0072 Dom w Jerzmanowicach ( 08-12-2017 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 904/13, 1545/16

Kraków, dnia 2017-10-19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz.14:20 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia, oznaczonej jako działka nr 1056/8 o powierzchni 0,1100 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 113 (obecnie ul. Pod Lasem 7) o ustalonej w trakcie opisu
i oszacowania powierzchni łącznej 148,3 m2 (powierzchnia bez strychu 116,3 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale prowadzi księgę wieczystą KR2P/00012667/2.


Według wskazań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M - tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego, częściowo w terenie oznaczonym symbolem ZL - tereny zieleni leśnej oraz symbolem ZN - tereny zielone na urządzone o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.


Sumę oszacowania stanowi kwota

- 178 000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

- 133 500,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika
w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 28 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w miejscu jej położenia zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf