Nieruchomości – 2017.12.27 - 0067 Udziały w kamienicy przy ul. Kijowskiej w Krakowie ( 06-02-2018 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2207A/10, 2207/10

Kraków, dnia 2017-12-22

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 lutego 2018 roku
o godz.14:30 w sali D-133 S
ądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


73/96 udziałów, należących uprzednio do dłużniczki Elżbiety Boy, w nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Kijowskiej 54, oznaczonej jako działka nr 32 obręb 46 Krowodrza,
o powierzchni 0,0207 ha, zabudowanej kamienicą o ustalonej powierzchni użytkowej 207,10 m2 (razem powierzchnia budynku 389,40 m2). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00007033/4.


Sumę oszacowania 73/96 udziałów w nieruchomości stanowi kwota

650 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

487 500,00 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf