Nieruchomości – 2017.12.29 - 0066 Działka przy ul. Na Lotnisko w Balicach ( 13-02-2018 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1767/15, 5219/12, 1362/14, 2936/15, 3695/15, 3920/15, 1592/17

Kraków, dnia 2017-12-29

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 lutego 2018 roku
o godz. 9:00 w sali D-143 S
ądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, obok ulicy Na Lotnisko w Balicach, oznaczonej jako działka 152/42 obręb 53 Krowodrza, o powierzchni 0,0320 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00172481/6.


Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej nr 39 w kategorii zagospodarowania terenu
o symbolu KD-teren komunikacji.

Suma oszacowana wynosi

70 500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

52 875,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł)


Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 z pózn. zm).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (8 671,50 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589, w gotówce (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń