Nieruchomości – 2018.04.03 - 0092 Działki rolne w Czernej gm. Krzeszowice ( 16-05-2018 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 112/16

Kraków, dnia 2018-03-27O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości, położonej w miejscowości Czerna obręb 3, gmina Krzeszowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych
w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00056004/2, oznaczonej jako działki nr 1390 o pow, 0,25 ha, nr 1455 o pow. 0,07 ha, nr 1459 o pow. 0,25 ha, nr 1462 o pow. 0,11 ha, nr 1464 o pow. 0,16 ha, nr 1470 o pow. 0,21 ha, nr 1472 o pow. 0,38 ha, nr 1476 o pow. 0,22 ha, nr 1521 o pow. 0,22 ha, nr 1522 o pow. 0,23 ha, nr 1530 o pow. 0,22 ha, nr 1567 o pow.1,13 ha, nr 1797 o pow. 0,36 ha, nr 1802 o pow. 0,28 ha, nr 1814 o pow. 0,18 ha, nr 1820 o pow. 0,25 ha, nr 1865 o pow 0,36 ha, nr 1872 o pow. 1,62 ha, nr 1963 o pow. 0,13 ha, nr 1972 o pow. 0,34 ha, nr 1974 o pow. 0,16 ha - razem powierzchnia działek 7,13 ha.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/154/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości: Nowa Góra, Miękinia, Czerna, Paczółtowice, Żary, Dębnik, Dubie i Siedlec w Gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych zmianami Planu po roku 1995 w/w działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem R-tereny rolnicze

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

166 454,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

124 840,50 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści 50/100 zł).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 7 maja 2018 roku o godzinie 10:00 (spotkanie zainteresowanych obok cmentarza w Nowej Górze) zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się do godziny dwunastej dnia następnego.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf