Nieruchomości – 2018.04.19 - 0090 Udziały w nieruchomości gruntowej ul. Dożynkowa ( 06-06-2018 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 6108/10, 2340/13, 1088/14

Kraków, dnia 2018-04-19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 14:30 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A112/13440 udziałów dłużniczki Haliny Malik w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/1, obręb 26 Kraków Krowodrza o powierzchni 0,3052 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00313885/9.


Suma oszacowania 112/13440 udziałów dłużniczki Haliny Malik wynosi

394,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie oszacowania tj. kwotę

263,00 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń