Nieruchomości – Dom przy ul. Przegorzalskiej w Krakowie ( 17-06-2019 )
26.04.2019 - 21:19


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 788/17, 2752/13

Kraków, dnia 2019-04-24

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 975 kpc, że w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 14:30 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 93/4, obręb 17 Kraków Krowodrza
o powierzchni 0,0716 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Krakowie przy ul. Przegorzalskiej 17B o ustalonej powierzchni użytkowej wynoszącej 238,40 m2 brutto (powierzchnia bez przynależności tj. poziomu piwnic i garażu 178,60 m2). Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą KR1P/00153456/3.

Zgodnie z Uchwałą NR LXXXVII/1132/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PRZEGORZAŁY" nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej.


Suma oszacowania wynosi
1 008 000,00 zł (jeden milion osiem tysięcy zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

756 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy zł).

W dziale III księgi wieczystej KR1P/00153456/3 ujawniono prawo bezpłatnego, dożywotniego użytkowania nieruchomości utworzonej z jedynej działki nr 93/4 na rzecz Michała Lecha Kowalskiego. Według protokołu opisu
i oszacowania wartość bezpłatnego, dożywotniego użytkowania nieruchomości została oszacowana na kwotę 733 000,00 zł a wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia w postaci bezpłatnego, dożywotniego użytkowania na kwotę 275 000,00 zł.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (100 800,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 5 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń