Nieruchomości – Działka rolna w Jerzmanowicach ( 13-06-2019 )
26.04.2019 - 21:19


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 575/14, 1919/14, 185/16

Kraków, dnia 2019-04-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 czerwca 2019 rok o godz 14:45 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1028/2 o powierzchni 0,7000 ha, położonej
w miejscowości Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice - Przeginia, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00019890/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale. Na działce posadowiony działkowy domek narzędziowy o wymiarach 6,15m x 5,15m i średniej wysokości 2,95 m oraz taras z murowanym grillem i pergolą ogrodową.


Działka podlega obowiązującemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego Uchwała z dnia 11 lutego 2008 roku, Nr XVII/97/08 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia i znajduje się w terenach oznaczonych symbolem R - tereny upraw polowych. Do nabycia nieruchomości w trybie licytacji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)

Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

85 500,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

64 125,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika
w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 6 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń