Nieruchomości – Zespół budynków apartamentowych Bębło ( 04-06-2019 )
01.04.2019 - 22:03


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2354/15, 3652/15, 2688/17

Kraków, dnia 2019-03-27

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 roku o godz.14:30 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomość objętej księgą wieczystą KR1P/00339874/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, położonej w miejscowości Bębło, gmina Wielka Wieś
w obrębie ulicy Ojcowskiej, składającej się działki nr 140/6 o pow. 0,1100 ha zagospodarowanej parkingiem oraz działki nr 141/1 o pow. 0,5700 ha zabudowanej zespołem budynków apartamentowych "Osada Ojców" (ustalona powierzchnia budynków przyjęta do oszacowania 556,52 m2), kortem tenisowym i boiskiem do siatkówki oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu.


Suma oszacowania wynosi

2 477 337,00 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

1 651 558,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem zł).

Według ustaleń poczynionych w ramach opisu i oszacowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005 roku działka 140/6 ujęta jest w zasadniczej części w terenach 1UT (tereny usług turystyki i sportu) a w wąskim pasie od strony północnej w terenach tras i urządzeń komunikacyjnych, zaś działka nr 141/1 ujęta jest w terenach 1 R (tereny rolnicze).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń