Nieruchomości – Mieszkanie w Krzeszowicach ul. Armii Krajowej 1 ( 21-05-2019 )
25.03.2019 - 21:14


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 564/16, 3247/14, 640/16, 2049/14, 1480/17, 189/18

Kraków, dnia 2019-03-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 9:00
w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 1, o powierzchni użytkowej 46,66 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00010849/3, stanowiącej własność dłużników:

Fryda Wiesław

Fryda Marzena

Suma oszacowania wynosi:

174 900,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

131 175,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć zł).

W dziale III księgi wieczystej KR2K/00010849/3 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej i dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego nr 2 w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej nr 1 na rzecz Mariana Frydy oraz Janiny Frydy. Według protokołu opisu i oszacowania wartość służebności została oszacowana na kwotę 45 900,00 zł a wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością na kwotę 129 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (17 490,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 9:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń