Nieruchomości – Działki w Balicach (15-05-2019 )
25.03.2019 - 21:16


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1133/10, 2585/10

Kraków, dnia 2019-03-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 12:00
w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości położonej w Balicach w okolicy ul. Radziwiłłów, gm. Zabierzów, opisanej jako działki nr 78/3 o pow. 0,0127 ha, nr 78/5 o pow. 0,0149 ha, nr 78/6 o pow. 0,0019 ha, nr 78/7
o pow. 0,0104 ha, nr 78/10 o pow. 0,0117 ha, łączna powierzchnia działek 0,0516 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00017700/6.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przedmiotowa nieruchomość ujęta jest w terenach: -działki ew. nr 78/3 i 78/7: 68KDD- tereny publicznych dróg dojazdowych, -działki ew. nr 78/6 i 78/10: 26KDD- tereny publicznych dróg dojazdowych -działka ew. nr 78/5: 1MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

17 183,00 zł (siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

12 887,25 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 25/100 zł).


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomość można oglądać w dniu 6 maja 2019 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf