Nieruchomości – Uział w mieszkaniu przy ul. Bratysławskiej w Krakowie ( 07-06-2019 )
18.03.2019 - 20:24


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 214/13, 4552/11

Kraków, dnia 2019-03-18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:10 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziału 1/2 części udziału dłużnika Tomasza Jabłońskiego we współwłasności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 2 klatka A położonym w Krakowie przy ul. Bratysławskiej, o powierzchni użytkowej 79,44 m2, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00317973/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie.


Suma oszacowana udziału w nieruchomości wynosi

253 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

189 750,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 27 maja 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń