Nieruchomości – Działki Mników i Czułów ( 25-04-2019 )
05.03.2019 - 17:51


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 4319/11, 4244/12, 1050/14, 1363/17, 1521/17, 2518/17, 2414/18

Kraków, dnia 2019-02-28

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomościnieruchomości oznaczonej jako działka nr 3257, o powierzchni 0,3300 ha, położonej
w miejscowości Czułów, gmina Liszki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy
w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą KR1K/00026760/3 znajdującej się wg opisu i oszacowania w terenach gruntów rolnych bez nowej zabudowy o symbolu R.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

9 207,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście siedem zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedną drugą sumy oszacowania tj.

4 603,50 zł (cztery tysiące sześćset trzy 50/100 zł).

Do nabycia nieruchomości w trybie licytacji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)


nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1596 o powierzchni 0,1700 ha oraz nr 1319
o powierzchni 0,1100 ha, położonej w miejscowości Mników, gmina Liszki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą KR1K/00003964/6. Według opisu
i oszacowania działka nr 1596 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MZ- tereny ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy natomiast działka nr 1319 znajduje sie częściowo w obszarze terenów rolnych R1, częściowo w obszarze terenów rolnych o szczególnym znaczeniu przyrodniczym RE.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

66 336,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedną drugą sumy oszacowania tj.

33 168,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem zł).Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomości można oglądać w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 (zbiórka zainteresowanych obok posesji Mników 81) zaś elaboraty szacunkowe znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnegoKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń
Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf