Nieruchomości – Dom przy ul. Ojcowskiej 63A w Krakowie ( 01-03-2019)
27.01.2019 - 21:13


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 3524/15, 198/18. 214/18. 952/18

Kraków, dnia 2019-01-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 1 marca 2019 roku o godz. 14:50 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


- nieruchomości stanowiącej działkę nr 449 o powierzchni 0,0258 ha, obr. 34 Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym przy ul. Ojcowskiej 63a w Krakowie
o ustalonej powierzchni użytkowej 161,84 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza
w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00128513/7.

Sumę oszacowania stanowi kwota

504 435,00 zł (pięćset cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

378 326,25 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 25/100 zł).


- udziału dłużnika 1/2 części we współwłasności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 446 obr. 34 Kraków Krowodrza, o powierzchni 0,0166 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KR1P/00128512/0 (droga dojazdowa).


Sumę oszacowania stanowi kwota

23 515,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset piętnaście zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

17 636,25 zł (siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć tysięcy 25/100 zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń