Nieruchomości – Działka rolna Siedlec gm. Krzeszowice ( 05-02-2019 )
14.12.2018 - 18:42


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 522/17

Kraków, dnia 2018-12-12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 5 lutego 2019 roku
o godz. 12:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomościnieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 457 o pow. 0,3100 ha, położonej
w miejscowości Siedlec, gmina Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KW nr KR2K/00014473/4.

Według ustaleń opisu i oszacowania, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka znajduje się w terenach rolnych o symbolu R2.


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

16 453,00 zł (szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

12 339,75 zł (dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 75/100 zł).

Do nabycia nieruchomości w trybie licytacji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomości można oglądać w dniu 29 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 zaś elaboraty szacunkowe znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym
w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf