Nieruchomości – Udział w domu 1_2 części Przybysławice gm. Zielonki ( 05-02-2019 )
03.12.2018 - 20:16


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1643/15, 3134/15

Kraków, dnia 2018-11-29

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

Nr.karty.dł:7548956O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 lutego 2019 roku
o godz. 9:00 w sali D-142 S
ądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Przybysławicach, gmina Zielonki, stanowiącej działki nr 45/1
o pow. 0,0327 ha i nr 46/1 o pow. 0,0725 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Klonowej 33 oraz budynkiem starej szopy. Ustalona powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 169,9 m2 brutto, 144,7 m2 netto. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00131273/6 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Przedmiotowe działki nr 45/1 i nr 46/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki (uchwała nr XL/42/2006) znajdują się w 70/% w obszarze oznaczonym 14 Mn7 - tereny zabudowy mieszkaniowej a w 30% w obszarze oznaczonym Zl 12 - tereny zieleni izolacyjnej.


Sumę oszacowania udziału w wysokości 1/2 części stanowi kwota

237 000,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

177 750,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń