Nieruchomości – Miejsca postojowe w garażu podziemnym ( 21-11-2018 )
24.09.2018 - 18:50


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1646/15, 1292/17, 1293/17, 33/18, 124/18, 253/18, 1537/18

Kraków, dnia 2018-09-19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 listopada 2018 roku,
o godz.10:00 w sali D-141 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziału wynoszącego 5/23 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny L2 - garaż, położony w poziomie piwnic o powierzchni 571,34 m2, w budynku przy ul. Godlewskiego 10
w Krakowie, obj. księgą wieczystą KR1P/00398319/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Sumę oszacowania stanowi kwota

30 347,00 zł (trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

22 760,25 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 25/100 zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 8 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu
w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń