Obwieszczenia o licytacjach - aktualizacja na dzień 15.09.2017

Nieruchomości – Miejsca Postojowe w garażu podziemnym przy ul. Krowoderskich Zuchów ...
06.08.2017 - 20:51


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1649/14, 2113/13, 706/16

Kraków, dnia 2017-08-02

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2 października 2017 roku
o godz.14:30 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


udziałów 3/29 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny nr 16 - garaż dla samochodów osobowych oraz pomieszczenie gospodarcze, położony w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 14, o łącznej powierzchni 769,90 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00289586/5.

W skład lokalu niemieszkalnego nr 16 wchodzą miedzy innymi miejsca postojowe nr 22, 23 i 26. Powierzchnia każdego z miejsc postojowych wynosi 14m2.


Sumę oszacowania stanowi kwota

92 322,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota

61 548 ,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 19.09.2017 roku o godzinie 10:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń