Nieruchomości – Udział w zabudowanej nieruchomości w Krakówie - Wola Justowska ( 18-...
16.03.2020 - 20:28


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1968/18

Kraków, dnia 16.03.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMO B W I E S Z C Z EN I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 maja 2020 o godz. 14:00 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


1/4 udziału dłużniczki Klaudii Krzyworzeki (poprzednio Nocóń) we współwłasności nieruchomości położonej Krakowie, przy ul. Pększyca-Grudzińskiego 18, obręb 11 Krowodrza, stanowiącej działkę nr 633 o powierzchni 0,0521 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00091189/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 225,90 m2 (151,20 m2 netto) - wg pomiarów z natury dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego podczas czynności w dniu 28.03.2019 roku.

Według wskazań studium zagospodarowania przestrzennego działka nr 633 obręb 11 Krowodrza znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Suma oszacowania udziału 1/4 części dłużniczki Klaudii Krzyworzeki wynosi:

287 500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

215 625,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika
w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 5 maja 2020 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń