Nieruchomości – Udział w działce w Zalasie ( 20-09-2017 )
06.08.2017 - 20:53


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 463/12, 1892/16

Kraków, dnia 2017-08-02

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 września 2017 roku o godz. 14:15 sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziału 1/8 części dłużnika Kazimierza Prochowskiego we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1590/4 o pow. 1,1400 ha, położonej w miejscowości Zalas, obręb 18 gmina Krzeszowice, dla której Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR2K/00016555/7.


Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi

33 375,00 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć zł).

Cena wywołania wynosi dwie trzy czwarte oszacowania tj.

25 031,25 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści jeden 25/100zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomości można oglądać w dniu 12 września 2017 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń