Nieruchomości – Dom przy ul. Becka 29a w Krakowie ( 31-03-2020 )
12.02.2020 - 18:53


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 265/15

Kraków, dnia 10.02.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31 marca 2020 roku
o godz. 9:00 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie
7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w Krakowie oznaczonej jako działki nr 153/18 i nr 153/19, obręb
7 Krowodrza o łącznej powierzchni 0,1147 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Józefa Becka 29a (powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego przyjętego do celów szacunkowych: 263 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00366951/9.


Według Uchwały nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zmienionej Uchwałą Rady Miasta Krakowa CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'' działki nr 153/18 i 153/19 znajdują się w strukturalnej jednostce urbanistycznej nr 19 (Wola Justowska) w kategorii zagospodarowania terenu MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sumę oszacowania stanowi kwota

2 835 000,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

2 126 250,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 11:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń