Nieruchomości – Działka w Nowej Górze - Miękini ( 26-09-2017 )
13.07.2017 - 20:06


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2914/15, 3369/14, 3302/14, 61/14, 1015/15

Kraków, dnia 2017-07-13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 września 2017 roku o godz. 8:30 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2290 o powierzchni 0,5300 ha, położonej
w miejscowości Nowa Góra, gmina Krzeszowice, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00053835/5.


Suma oszacowania wynosi

8 904,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset cztery zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

5 936,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć zł).Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 18 września 2017 roku o godzinie 10:00 (zbiórka zainteresowanych obok obiektów AGH w Miękini) w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń