Nieruchomości – Budynek gospoadarczy w Piekarach gm. Liszki ( 23-08-2017 )
02.07.2017 - 21:40


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 19/16

Kraków, dnia 2017-06-26

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godz. 14:50 sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako działka nr 203, o powierzchni 0,0200 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 74,80 m2, położonej w Piekarach, gmina Liszki, objętej księgą wieczystą KR1K/00020205/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Czernichowie.


Suma oszacowana wynosi

81 700,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

54 467,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem zł)


Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 z późn. zm).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (tj. 10 049,10 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomości można oglądać w dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 12:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń