Nieruchomości – Działki w Jerzmanowicach ( 29-08-2017 )
02.07.2017 - 21:41


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 114/16, 115/16, 862/16, 1985/16, 2113/16, KMS 129/17

Kraków, dnia 2017-06-27

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


- nieruchomości gruntowej obejmującej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 722/4 o pow. 0,18 położonej w miejscowości Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia, obj. KW KR2P/00013464/6, znajdującej się w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego oraz w terenach zieleni nieuporządkowanej.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

113 891,00 zł (sto trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł) - cena z VAT

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

85 418,25 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście 25/100 zł) - cena z VAT


- udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 722/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Jerzmanowice, gm Jerzmanowice- Przeginia, obj. KR2P/00012544/4, znajdującej się w terenach mieszkalnictwa zagrodowego.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

19 350,36 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt 36/100 zł) - cena z VAT

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

14 512,77 zł (czternaście tysięcy pięćset dwanaście 77/100 zł) - cena z VAT.Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Nieruchomość można oglądać w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń