Nieruchomości – Lokal mieszkalny ul. Krowoderskich Zuchów 18 w Krakowie ( 27-03-2020...
10.02.2020 - 20:22


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 433/07

Kraków, dnia 10.02.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 9:40 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 53 położonego w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 18, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" w Krakowie, o powierzchni 66,80 m2, składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni jasnej, łazienki, WC, objętego księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00222731/0.


Suma oszacowania wynosi 394 112,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

295 584,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię biegłego - plik pdf