Nieruchomości – Nieruchomość gruntowa w Łazach, gm. Jerzmanowice-Przeginia ( 05-03-2...
03.01.2020 - 20:38


0Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 328/18

Kraków, dnia 03.01.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 10:00
w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości oznaczonej jako działka nr 42/1, położonej w Łazach, gm. Jerzmanowice Przeginia, o powierzchni 0,4874 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą KR2P/00010733/2.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/04 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 8 listopada 2004 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze sołectwa Łazy działka nr 42/1 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem R-tereny upraw polowych oraz w niewielkiej części (ok. 15%) M - tereny mieszkalnictwa zagrodowego jednorodzinnego


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

144 000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedna druga sumy oszacowania tj. kwota

72 000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące zł).Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomość można oglądać w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 (zbiórka zainteresowanych obok boiska sportowego) zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń