Nieruchomości – Dom przy ul. Styki w Krakowie ( 28-02-2020 )
31.12.2019 - 19:12


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 963/18, KM 2529/17, KM 2215/11, KM 2205/18

Kraków, dnia 30.12.2019
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 lutego 2020 roku o godz.14.00
w sali D-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 146/49 obręb 44 Krowodrza,
o powierzchni 0,0273 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jana Styki 8, dwukondygnacyjnym w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00202758/9.
Na podstawie pomiarów z natury powierzchnia użytkowa budynku wyniosła 118,80 m2.


Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2092/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK działka nr 146/49 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MNi.1-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

Suma oszacowana wynosi:

809 000,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.

606 750,00 zł (sześćset sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub uiszczenia gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomości można oglądać w dniu 17 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń