Nieruchomości – Grunty rolne w Czernej gm. Krzeszowice ( 04-03-2020 )
20.12.2019 - 19:37


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 112/16

Kraków, dnia 18.12.2019
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu 4 marca 2020 roku o godz. 10:00
w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się

D R U G A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


dotycząca nieruchomości, położonej w miejscowości Czerna obręb 3, gmina Krzeszowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych
w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00056004/2, oznaczonej jako działki nr 1390 o pow, 0,25 ha, nr 1455 o pow. 0,07 ha, nr 1459 o pow. 0,25 ha, nr 1462 o pow. 0,11 ha, nr 1464 o pow. 0,16 ha, nr 1470 o pow. 0,21 ha, nr 1472 o pow. 0,38 ha, nr 1476 o pow. 0,22 ha, nr 1521 o pow. 0,22 ha, nr 1522 o pow. 0,23 ha, nr 1530 o pow. 0,22 ha, nr 1567 o pow.1,13 ha, nr 1797 o pow. 0,36 ha, nr 1802 o pow. 0,28 ha, nr 1814 o pow. 0,18 ha, nr 1820 o pow. 0,25 ha, nr 1865 o pow 0,36 ha, nr 1872 o pow. 1,62 ha, nr 1963 o pow. 0,13 ha, nr 1972 o pow. 0,34 ha, nr 1974 o pow. 0,16 ha - razem powierzchnia działek 7,13 ha.

Zgodnie uchwałą nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem R2-tereny rolne z wyjątkiem działki nr 1820, która znajduje się w obszarze ZE - tereny zieleni nieurządzonej, lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

166 454,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedna druga sumy oszacowania tj. kwota

83 227,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem zł).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania licytowanej nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomość można oglądać w dniu 26 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 (spotkanie zainteresowanych obok cmentarza w Nowej Górze) zaś akta sprawy i elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Marcin Godyń