Nieruchomości – Dom Krzeszowice Czatkowice ( 10-03-2020 )
16.12.2019 - 18:49


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM P 65/10

Kraków, dnia 2019-12-12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 marca 2020 roku o godz. 9:00 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 317/4, o powierzchni 0,1700 ha, położonej
w Krzeszowicach Czatkowicach przy ul. Cichej 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (powierzchnia domu na podstawie pomiaru 85,40 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00037261/2.


Sumę oszacowania własności stanowi kwota

176 783,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

132 587,25 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 25/100 zł )


Działka nr 317/4 objęta jest ustaleniami Uchwały nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice. Zgodnie z ustaleniami działka położona jest na większości obszaru w terenie oznaczonym symbolem MN1.1 - teren zabudowy jednorodzinnej, niewielki fragment w części północnej działki działki zachodzi na tereny zieleni nieurządzonej, oznaczonej symbolem ZE1.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 26 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię biegłego - plik pdf