Nieruchomości – Udział w mieszkaniu przy ul. Stachiewicza w Krakowie ( 04-12-2019 )
29.10.2019 - 20:18


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM S 71/16

Kraków, dnia 2019-10-28

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMS

Nr.karty.dł:01/2016/00440
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 grudnia 2019 roku
o godz 14:30
, w sali D-117 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A


udziału dłużniczki Bogusławy Kozakowskiej 1/2 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 35 położony przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie, (dwa pokoje, ciemna kuchnia, łazienka, przedsionek, piwnica) o powierzchni wynosi 36,70 m2. Według poczynionych ustaleń powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczenia przynależnego wynosi 35,40 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00338009/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Suma oszacowania udziału 1/2 części dłużniczki Bogusławy Kozakowskiej wynosi:

98 800,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

65 867,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika
w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf