Nieruchomości – Mieszkanie przy ul. Głowackiego w Krakowie ( 18-12-2019 )
12.09.2019 - 21:15


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 140/19

Kraków, dnia 2019-09-11

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM




O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz.14:00 w sali D-141 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 39 położony w Krakowie przy ul. Głowackiego 24 o powierzchni 33,90 m2, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00448152/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Suma oszacowana wynosi:

256 284,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.

192 213,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub uiszczenia gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomości można oglądać w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń