Nieruchomości – Nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi 134a w Krakowie ( 04-10-2019 ...
04.09.2019 - 20:55


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2675/14, 2270/15

Kraków, dnia 2019-08-23

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń
w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikom


zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 października 2019 roku o godz. 14:10 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako działka nr 711/1 obręb 11 Krowodrza, o powierzchni 0,0838, ha położonej w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 134a, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (powierzchnia domu przyjęta dla obliczeń 368,79 m2) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00085134/2.

Przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska". Nieruchomość była położona w terenach MN.3 - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym wraz z komponowaną zielenią ogrodową. Wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 114/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CVII/2736/18 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Piastowska II''.


Sumę oszacowania stanowi kwota

1 197 117,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

897 837,75 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 75/100 zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 10:00 w miejscu jej położenia zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń


Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz operat szacunkowy - plik pdf