Nieruchomości – Udział w kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie ( 23-08-2019...
01.07.2019 - 19:06


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1999/13, 380/16

Kraków, dnia 2019-05-20

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 8:30 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U GA L I C Y T A C J A


331/752 części udziałów dłużnika Mieczysława Bożentki we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 207 o pow. 0,0554 ha jedn. ewid. Krowodrza obręb 11, zabudowanej budynkiem kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 137 w Krakowie, (powierzchnia budynku wg inwentaryzacji: 764,25 m2, powierzchnia użytkowa przyjęta do wyceny: 514,50 m2) oraz budynku garażowego o powierzchni 42,43 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr KR1P/00258539/5 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Sumę oszacowania stanowi kwota

1 079 000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

719 334,00 zł (siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 5 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń