Nieruchomości – Dom w Brzoskwini gm. Zabierzów ( 13-06-2018 )
13.03.2018 - 21:02


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 114/16, 115/16, 862/16, 1685/16, 2113/16, 235/17, 2205/16, KMS 129/17

Kraków, dnia 2018-03-12

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 12:30 w sali D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Brzoskwinia, gmina Zabierzów, składającej się z działki nr 551/2 o pow. 0,1000 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 223 o ustalonej w trakcie opisu i oszacowania powierzchni 204 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00036644/4.


Sumę oszacowania stanowi kwota

- 594 392,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota

- 396 262,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa zł).


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 4 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w miejscu jej położenia zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf