Nieruchomości – Działka rolna w miejscowości Bosutów gm. Zielonki ( 05-09-2019 )
01.07.2019 - 19:06


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2481/15, KMS 1/13

Kraków, dnia 2019-06-25

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 5 września 2019 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 463 o powierzchni 0,2300 ha, położonej
w miejscowości Bosutów gmina Zielonki, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00137975/9.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI 11/58/2005 r Rady Gminy Zielonki z dnia 28.07.2005r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 03 w granicach administracyjnych miejscowości Bosutów-Boleń działka nr 463 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem ZO- Tereny zieleni nieurządzonej


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

73 968,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dzieięćset sześćdziesiąt osiemzł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

55 476,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł).


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomość można oglądać w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 (zbiórka zainteresowanych obok domu weselnego przy ul. Krakowskiej) zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnegoKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń