Nieruchomości – Udział w mieszkaniu przy ul. Lubelskiej w Krakowie ( 16-09-2019 )
01.07.2019 - 19:07


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 5133/11, 1397/12, 1296/14, 1297/14, 2164/14, 928/16, 646/18, 647/18, 648/18,

Kraków, dnia 2019-05-06

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 września 2019 roku
o godz14:30 w sali D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


udziałów dłużników Podgórny Zdzisław (udział 1/3 części), Podgorny Krystof (udział 1/3 części) we współwłasności nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny nr 5 położony, przy ul. Lubelskiej 18B w Krakowie o powierzchni użytkowej 71 m2 (trzy pokoje, kuchnia łazienka przedpokój), objętej księgą wieczystą prowadzoną w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie nr KR1P/00322822/6. Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU ZWIĄZANY JEST UDZIAŁ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIAŁKI NR 237 OBJĘTEJ KW NR 116889 ORAZ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIEWYDZIELONYCH CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU Z KTÓREGO LOKAL ZOSTAŁ WYDZIELONY W 7100/166770 CZĘŚCIACH.


Sumę oszacowania każdego z udziałów w wysokości 1/3 części Zdzisława Podgórnego oraz Krystofa Podgornego stanowi kwota

128 013,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzynaście zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota

96 009,75 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięć 75/100 zł)

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdego z licytowanych udziałów, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu
o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 3 września 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń