Nieruchomości – Działki w Rudawie, gm. Zabierzów ( 26-04-2018 )
06.03.2018 - 21:26


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 3601/13, 967/14

Kraków, dnia 2018-03-05

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


nieruchomości położonej w Rudawie przy ul. Zielonej, gm. Zabierzów, opisanej jako działki nr 401/5 o pow. 0,2378 ha oraz nr 401/9 o pow. 0,0024 ha, objętej księgą wieczystą KR2K/00054738/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.

Działki nr 401/5 oraz nr 401/09 objęte są ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.04.2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice: nr 401/5 - M1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nr 401/9 - tereny komunikacji.


Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota

300 100,00 zł (trzysta tysięcy sto zł)

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota

225 075,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć zł).


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Nieruchomość można oglądać w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń